Od dne 1.7.2019 do 12.7.2019 jsme mimo kancelář a veškeré objednávky a reklamace budou vyřízeny až po tomto datu. Děkujeme za pochopení. Tým i-Mobily.cz

Reklamace zboží

 imobily_3  I.  Všeobecná ustanovení 

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího iShop Group s.r.o., IČ 04562615, DIČ CZ04562615, se sídlem Švehlova 3125/10, Prah 10 - Záběhlice 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 255696 jako prodávající (dále jen „prodávající“ či „iShop Group“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od iShop Group .
 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout iShop Group potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 5. Dále iShop Group s.r.o. přebírá povinnosti z VDistribution s.r.o. poskytnuté záruky za jakost ve smyslu § 2113 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzniklé na základě kupních smluv uzavřených mezi dodavatelem a zákazníky dodavatele v období od 1.11.2015 do 31.5.2016 prostřednictvím internetového obchodu i-Mobily.cz.

 

imobily_3 II.  Kontrola zboží při převzetí

 1. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího na výdejním místě dle smlouvy zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 2. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. 
 3. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 4. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce. Kupující je též oprávněn převzetí zásilky odmítnout. Kující je oprávněn veškeré nesrovnalosti při převzetí zboží nahlásit na e-mail sale@i-mobily.cz Dále iShop Group v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
 5. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však iShop Group možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

imobily_3 III.  Jakost při převzetí 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal 
  1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

imobily_3 IV.  Zákonná povinnost z vadného plnění

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 2. Lhůta je:
  1. u nového zboží 24 měsíců a 12 měsíců IČ;
  2. u zboží použitého 6 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
 3. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Lhůta je v tomto případě uvedena vždy u informací s cenou daného produktu, když pro podnikatele platí cena uvedená v závorce.
 4. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v internetovém obchodě prodávajícího.
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 6. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta, která počala běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

imobily_3 V.  Záruka za jakost

 1. Jako doklad o záruce vystavuje iShop Group ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).
 2. iShop Group může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě u daných výrobků, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek X.
 3. Tento bezplatný servis neznamená to samé jako placená služba „Prodloužená záruka“, jejíž podmínky se řídí výhradně podmínkami dané služby.

 

imobily_3 VI.  Uplatnění reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím elektronické komunikace na adresesale@i-mobily.cz

 1. V případě písemného uplatnění reklamace je kupující povinen zaslat reklamované zboží vč. kompletního příslušenství na adresu prodávajícího s vyplněným reklamačním formulářem popisujícím závadu: iShop Group s.r.o., Švehlova 3125/10, Praha 10-Záběhlice, 106 00. Při zasílání reklamace přepravcem, musí být zásilka označena „REKLAMACE“
 2. Dále iShop Group požaduje k formuláři přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 3. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
 4. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
 5. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku sděleného u konkrétního reklamovaného zboží daným spolupracujícím servisem. Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je iShop Group oprávněna přefakturovat kupujícímu náklady servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného tímto servisem, pokud jej bude samo středisko účtovat.

 

imobily_3 VII.  Výluky z uplatněné reklamace

 1. iShop Group upozorňuje, že záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  5. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
  6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  7. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  9. zboží, které bylo upravováno klientem, popř. třetí osobou klientem k tomu určenou, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  10. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  11. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
  12. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

 

imobily_3 VIII.  Vyřízení reklamace

 1. Kupující – spotřebitel
  1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  2. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  3. Reklamaci včetně odstranění vady iShop Group vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. Kupující – podnikatel
  1. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail za tímto účelem kupujícím uvedený.
 3. iShop Group vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.Na tomto místě iShop Group upozorňuje, že důvodem zamítnutí reklamace zboží může být zejména jeho znečištění nebo nesplnění základních předpokladů pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, nebo je-li přístup do zařízení chráněn heslem nebo jiným zabezpečením přístupu, popř. je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, a kupující při uplatnění reklamace tuto ochranu nezruší nebo heslo neuvede v popisu závady, příp. službu nedeaktivuje. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující odblokuje přístup prodávajícímu do zařízení.
 4. Po vyřízení reklamace iShop Group upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 5. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
 6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 7. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 8. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 9. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
 10. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
 11. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si iShop Group právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

imobily_3 IX.  Bezplatný servis

 1. Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. Zboží, na které se bezplatný právní servis vztahuje, bude iShop Group takto označeno.
 2. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude opraveno, nebo vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry, pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.
 3. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude opraveno, nebo vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry, pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.
 4. iShop Group se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 5. Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem nejsou tímto dotčena.

 

imobily_3 X.  Závěrečná ustanovení

 1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
 2. Tento Reklamační řád je platný od 01.05.2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
 3. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle iShop Group nebo jako dokument na www.i-mobily.cz. 

 

Reklamační formulář ke stažení:

Reklamační formulář_i-Mobily.cz

 

Při zaslání reklamace neručíme za příslušenství nad rámec standardního vybavení přístroje (tvrzená skla, doplňky, apod.). 

Před odesláním reklamovaného zboží prostřednictvím přepravní společnosti, nám nejdříve tento řádně vyplněný formulář na reklamaci zboží, odešlete na elektronickou adresu sale@i-mobily.cz.

 

imobily_3  Seznam autorizovaných servisů či on-line podpora: 

 1. Apple  http://www.ceskyservis.cz/kontakty/ 
 2. Microsoft, Nokia on-line podpora - https://www.microsoft.com/cs-cz/mobily/podpora/
 3. Microsoft, Nokia servis - http://www.arvato-services.cz/reklamacni-protokol/ 
 4. Samsung - http://www.samsung.com/cz/support/servicelocation/ - pro nezáruční opravy 
 5. Sony- http://www.arvato-services.cz/reklamacni-protokol/
 6. LG- http://www.lg.com/cz/podpora/oprava-sluzba/najdi-opravy 
 7. Huawei- http://consumer.huawei.com/cz/support/service-center/index.htm - pro nezáruční opravy 
 8. HTC- http://www.htc.com/cz/contact/chat/  
 9. Caterpillar - http://web.vspdata.cz/novaoprava 
Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Více informací zde